Oferta archiwalna

Starszy Inspektor/Specjalista

Oferta archiwalna

4 000,00 zł

Oferta archiwalna.

Dane kontaktowe niedostępne.

kupię


starszy specjalista Łęczna, specjalista Łęczna, pracownik biurowy Łęczna

 • prowadzenie prac związanych z przejmowaniem prawa własności do
  urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
 • przeprowadzanie
  analizy dokumentacji związanej z przejmowanymi urządzeniami
  wodociągowymi i kanalizacyjnymi, w tym niezbędnej do sporządzenia
  operatów szacunkowych określających wartość urządzeń wodociągowych i
  kanalizacyjnych
 • przygotowywanie materiałów dla organów statutowych Spółki
 • opracowywanie projektów procedur i zasad niezbędnych do prowadzenia prac związanych z gospodarowaniem majątkiem Spółki
 • uczestnictwo w pracach związanych z inwentaryzacją majątku
 • opracowywanie
  porozumień, protokołów z negocjacji oraz umów o przekazanie urządzeń
  wodociągowych i kanalizacyjnych
 • sporządzanie
  wniosków do zarządców dróg o wydanie decyzji/zezwoleń/umów o opłacie
  rocznej za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury
  technicznej
 • opracowywanie projektów i instrukcji postępowania w
  sprawie wnoszenia opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłat rocznych za
  umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej
 • koordynowanie
  prac związanych z zawieraniem umów, których przedmiotem jest używanie
  przez Spółkę urządzeń wybudowanych przez podmioty trzecie, włączonych do
  systemu wodociągowego lub kanalizacyjnego Spółki oraz ich ewidencja
 • koordynowanie
  prac związanych z umową na przebudowę urządzeń infrastruktury
  wodociągowej lub kanalizacyjnej będącej własnością Spółki
 • współpraca
  z jednostkami organizacyjnymi Urzędu m. st. Warszawy, ośrodkami
  dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej i kancelariami prawnymi w
  granicach wynikających z zakresu czynności
 • współpraca z
  komórkami organizacyjnymi Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i
  Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. w zakresie zadań Działu Majątkowego
 • aktualizacja danych w zakresie spraw prowadzonych przez Dział Majątkowy, opracowywanie wykazów oraz korespondencji
 • wykonywanie
  innych zadań zleconych przez bezpośredniego przełożonego w zakresie
  spraw związanych działalnością jednostki/komórki organizacyjnej Spółki


Ważne do: 2020.02.11, wyświetleń: 248

nr ogłoszenia: 1250